الماس کمیاب روسیه

الماس کمیاب روسیه

معدنکار روسی بنام الروسا، در یک نشست داوطلبی آنلاینی که در ماه نوامبر تدویرشده بود کلکسیون  کمیاب الماسهایش را که از10 ملیون دالر امریکایی آغاز میشد به نماییش گذاشت.