عکس العمل جدی اردوغان به ادعای تبدیل بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل

عکس العمل جدی اردوغان به ادعای تبدیل بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل