خارجیان قاچاق در ولایت ازمیر تورکیه

دستگیری خارجیان قاچاق در ولایت ازمیر تورکیه