ضرب و شتم جوان مریض فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی

ضرب و شتم جوان مریض فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی