چوچه یی پاندای بزرگ آهسته آهسته بزرگ میشود

چوچه پلندای بزرگی که در باغ وخش اوینوی توکیو زاده شده به شکل خیلی نورمال رشد مینمایدو بزرگ میشود.

پاندای کوچک شروع به بازکردن چشمهایش کرده است. جنسیت این پاندای کوپک مونث بوده و بخاطر نامگذاری او از مردم نظرخواهی شده و ادامه دارد.