آسیب هایی که گردباد ایرما به سنت مارتن وارد آورده است

در تصاویری که مرکز رسانه ایی وزارت دفاع هالند با هلی کوپترها از فضا فلم برداری کرده اند ، آسیب های فراوان گرد باد ایرما به سنت مارتن بوضوح مشاهده می شود