ماربه دور کمر پسرک شکارچی مار خیلی سخت پیچیده است

ماربه دور کمر پسرک شکارچی مار خیلی سخت پیچیده است.

میبینیم که قهرمان خورد سال مار گیر چگونه خود را از چنگال مار رها می سازد.