آثار برانکوشی و پیکاسو در مزایده ریکارد بست.

مجسمه برنزی زن خفته اثر کنستانتین برانکوشی هیکل تراش معروف رومانیایی در مزایده ای در نیویورک ظرف 9 دقیقه به قیمت 57 اعشاریه 37 میلیون دالر فروخته شد.

مجسمه برنزی زن خفته اثر کنستانتین برانکوشی هیکل تراش معروف رومانیایی در مزایده ای در نیویورک ظرف 9 دقیقه به قیمت 57 اعشاریه 37 میلیون دالر فروخته شد. 

پورتره پیکاسو نیز که اثر 58 سالگی اش میباشد، به قیمت 45 میلیون دالر بفروش رسید.

پیکاسو با فروش یکی زا آثار هنریش به قیمت 179 اعشاریه 4 میلیون دالر، ریکارد را در دست دارد.