گفتگوی تیلفونی وزرای دفاع ملی تورکیه و فرانسه

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه با فلورانس پارلی وزیر دفاع ملی فرانسه گفتگو ی تیلفونی انجام داد

گفتگوی تیلفونی وزرای دفاع ملی تورکیه و فرانسه

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه با فلورانس پارلی وزیر دفاع ملی فرانسه گفتگو ی تیلفونی انجام داد

گفتگوی تیلفونی خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه با فلورانس پارلی وزیر دفاع ملی فرانسه روی مسایل منطقوی و جهانی صحبت گردید.

در این گفتگوی تیلفونی که بنابه خواست فرانسه انجام گرفت، روابط دو جانبه دفاعی، تحولات منطقه ایی و جهانی  ونیز موضوعات مبارزه با تروریزم در لیبیا و سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.اخبار مربوطه