مارکل با پشتیبانی از تورکیه نوسانات ارز در اینکشوررا ارزیابی کرد

انگیلا مارکل ضمن ارزیابی نوسانات در تورکیه اظهار داشت که بی ثباتی اقتصادی در تورکیه، به نفع هیچ کسی نخواهد بود

مارکل با پشتیبانی از تورکیه نوسانات ارز در اینکشوررا ارزیابی کرد

آنگیلا مارکل صدراعظم آلمان در پشتیبانی از تورکیه  ابراز داشت که بی ثباتی اقتصادی در تورکیه، به نفع هیچ کسی نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بی ثباتی اقتصادی درتورکیه به نفع هیچ کشوری نخواهد بود، اعلام داشت که آلمان میخواهد تا تورکیه را همیشه در رفاه اقتصادی ببیند.

استفان سایبرت سخنگوی حکومت آلمان نیز ابراز داشت که ثبات اقتصادی در تورکیه، به نفع آلمان بوده و برلین وضعیت موجود در تورکیه را از نزدیک دنبال میکند.

گیانکارلو گیورگتی معاون نخست وزیر ایتالیا، اعلام داشته بود که کشورش ممکن است تحت حمله اقتصادی مشابه با تورکیه قرار بگیرد.اخبار مربوطه