پروژه تاناب به مرحله پایانی خود رسید

این خط لوله که آن را به صفت راه ابریشم انرژی نیز میخوانند، در تاریخ 30 جون آماده انتقال گاز طبیعی به تورکیه خواهد بود

پروژه تاناب به مرحله پایانی خود رسید

احداث خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی (TANAP) که گاز آذربایجان را از طریق ترکیه به اروپا انتقال خواهد داد، به مرحله پایانی رسید.

این خط لوله که آن را به صفت راه ابریشم انرژی نیز میخوانند، در تاریخ 30 جون آماده انتقال گاز طبیعی به تورکیه خواهد بود.

سالتوک دوزیول مدیرعمومی تاناپ طی سخنانی گفت: در ایسکی شهیر که یکی از نقاط توزیع گاز طبیعی است، بزرگترین پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی اروپا در تورکیه را و مورد اجرا قرار داده ایم. اینطور به نظر میرسد که دو کمپراسور مرکزی جهت انتقال 16 میلیارد مترمکعب گازکافی باشد. 6 میلیارد مترمکعب از این 16 میلیارد متر مکعب گاز را تورکیه مورد استفاده قرار خواهد داد ودر مرحله کنونی آماده انتقال گاز به تورکیه هستیم.

جریان گاز طبیعی از طریق پروژه تاناپ به اروپا در سال 2020 آغاز خواهد شد.

از این خط لوله سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اروپا جریان خواهد یافت.اخبار مربوطه