کمیسیون اتحادیه اروپا برای بار اول از فتو به عنوان یک سازمان تروریستی نام برد

کمیسیون اتحادیه اروپا، گزارشی در رابطه با پیشرفت ترکیه منتشر کرد

کمیسیون اتحادیه اروپا برای بار اول از فتو به عنوان یک سازمان تروریستی نام برد

کمیسیون اتحادیه اروپا، برای نخستین بارازسازمان فتح الله گولن به عنوان یک سازمان تروریستی نام برد

در این گزارش اقدام سازمان تروریستی فتو به ترتیب کودتا در 15 جولای 2016 محکوم شده و برای اولین بار به جای عبارت "جنبش فتح الله گولن" از عبارت "سازمان تروریستی فتو" استفاده شد

در گزارش مذکور به تلاش فوق العاده ترکیه در زمینه پناهجویان اشاره شد

ژوهانس یان  مسئول توسعه کمیسیون اتحادیه اروپا اظهارداشت: "ترکیه با گامهایی بلند از اتحادیه اروپا دور شد." 

در گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در رابطه با توسعه ترکیه، دعوت به پایان داده شدن به مذاکرات با ترکیه شداخبار مربوطه