سیستم دفاع هوایی ترکیه با مهمات هوشمند تجهیز میگردد

فصل تولید بیشتردر زمینه پروژه های سیستمهای تجهیزات دفاع هوایی و توپخانه یی نسل جدید و استفاده از مهمات هوشمند در دفاع هوایی ترکیه آغاز شد

سیستم دفاع هوایی ترکیه با مهمات هوشمند تجهیز میگردد

فصل تولید بیشتردر زمینه پروژه های سیستمهای تجهیزات دفاع هوایی و توپخانه یی نسل جدید و استفاده از مهمات هوشمند در دفاع هوایی ترکیه آغاز شد 

ترکیه  در بخش تولید بیشتر در زمینه پروژه های سیستمهای تجهیزات دفاع هوایی وتوپخانه ای نسل جدید و استفاده از مهمات هوشمند در دفاع هوایی  را آغاز کرد.

به تعقیب توپ ضد هوایی قورقوت، در سطح بالای تولید مهمات هوشمند، در راستای توسعه سیستمهای دفاع هوایی با توسل به امکانات داخلی گام بزرگی برداشته میشود.

در این چهارچوب با مدرنیزاسیون توپهای خودکششی 35 میلی متری، واحد تجهیزات دفاع هوایی  وتوپخانه ای گسترش خواهد یافت.

مهمات هوشمند مورد بحث که صاحب انرژی حرکی بالا میباشد، در مقابل تهدیدات هوایی نسبت به مهمات کلاسیک از قدرت دفاع هوایی بیشتری برخوردار است.اخبار مربوطه