دنیز بایکال جهت ادامه تداوی اش به آلمان انتقال داده شد

دنیز بایکال رهبر پیشین حزب جمهوری خلق و نماینده پارلمانی این حزب از شهر ساحلی آنتالیا جهت ادامه تداوی اش به آلمان داده شد

دنیز بایکال جهت ادامه تداوی اش به آلمان انتقال داده شد

دنیز بایکال رهبر پیشین حزب جمهوری خلق و نماینده پارلمانی این حزب از شهر ساحلی آنتالیا جهت ادامه تداوی اش به آلمان داده شد

بایکال که در شفاخانه ابن سینای دانشکده طب دانشگاه انقره تحت تداوی قرار داشت، جهت ادامه معالجه در یک مرکز طبی فیزیکی و توان بخشی به آلمان انتقال داده شد.

دنیز بایکال در ساعات صبح امروز با طیاره به آلمان برده شد.

دنیز بایکال که پس از مریضی در منزلش در شفاخانه ابن سینا بستری شد، به مدت 51 روز میشود که در این شفاخانه تحت تداوی قرار داشت.اخبار مربوطه