پیام ستر جنرال خلوصی آقار به مناسبت دهم نوامبر

ستر جنرال خلوصی آقار رئیس عمومی لوی درستیزوالی نیروهای مسلح ترکیه به مناسبت دهم نوامبر روز گرامیداشت یاد مصطفی کمال آتاترک پیامی انتشار داد

پیام ستر جنرال خلوصی آقار به مناسبت دهم نوامبر

سترجنرال خلوصی آقار رئیس عمومی لوی درستیزوالی نیروهای مسلح ترکیه  به مناسبت دهم نوامبر روز گرامیداشت یاد مصطفی کمال آتاترک پیامی انتشار داد.

خلوصی آقار در پیام خود به همین مناسبت اعلام داشت : جنگ استقلال که تولد مجدد ملت ترکیه است، با هم پیمانی و همبستگی ملت ترکیه و با پیشگامی مصطفی کمال آتاترک به پیروزی رسیده است.

رئیس عمومی لوی درستیزوالی نیروهای مسلح ترکیه در پیام خود به مناسبت درگذشت مصطفی کمال آتاترک گفت: آتاترک به نجات خاکهای وطن بسنده نکرده ودرعین حال عشق استقلال ومعاصرشدن را درروح ملت ترکیه دمیده و در سرتاسر کشور جاویدان ساخت.

خلوصی آقار ضمن جلب دقت به اینکه مشعل حاکمیت که از سوی آتاترک روشن گردید زیباترین نمونه همیاری نیروهای مسلح ترکیه و ملت ترکیه است اعلام کرد: نیروهای مسلح ترکیه برای بازگذاشتن راه آینده درخشانمان درقبال خطرات به مبارزه ادامه خواهد داد.

رئیس عمومی لوی درستیزوالی نیروهای مسلح ترکیه تاکید کرد: هر نوع خطر متوجه به ترکیه با مبارزه قاطعانه و عزم راسخ نیروهای مسلح ترکیه بطور حتم نابود خواهد شد .اخبار مربوطه