هشدارمدیر بانک جهانی درترکیه درزمینه افزایش فقر جهانی

جوهان زووت"Johannes Zutt" مدیربانک جهانی درترکیه: تغییرات اقلیمی تا سال 2030 موجب زندگی بیش از 100 میلیون انسان درفقر و تهیدستی خواهد شد

هشدارمدیر بانک جهانی درترکیه درزمینه افزایش فقر جهانی

جوهان زوت"Johannes Zutt" مدیربانک جهانی درترکیه طی سخنانی درنشست اختتامی پروژه توسعه فضای سبز شرکتهای صنعتی اعلام کرد: تغییرات اقلیمی تا سال 2030 موجب زندگی بیش از 100 میلیون انسان درفقروتهیدستی خواهد شد.

مدیر بانک جهانی درترکیه با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین اولویت های شان میباشد تاکید کرد: هدفمان افزایش سطح درآمدورفاه در 40 فیصد کشورهایی که در پایین ترین گروه این نهاد قرار دارند، می باشد.

"Johannes Zutt" مدیر بانک جهانی درترکیه ضمن اشاره به اینکه صنایع وزنجیره های تدارکاتی عناصرکلید رشدوتوسعه را تشکیل میدهند اعلام داشت: این عناصرکه موجب کاهش فقروافزایش سطح رفاه انسانها میگردند، درعین حال موجب تغییرات اقلیمی میشوند.

وی ضمن تاکید براینکه 5 فیصد گازهای گلخانه ایی مستقیم و ده فیصد گازگلخانه ایی غیر مستقیم ازسوی بخش صنعتی تولید میشود اعلام کرد: برخی تخمین ها حاکی ازآن است که 25 فیصد گازهای گلخانه ایی مستقیم ازفعالیت بخش صنعتی منشا میگیرد. ازسوی دیگر تغییرات اقلیمی برخی فرصت ها نیز فراهم میکند. بعنوان مثال چنین تخمین زده میشود که میزان سرمایه گذاری هایی که درسالهای آینده برای هماهنگی با تغییرات اقلیمی وکاهش تاثیرات منفی آن انجام خواهد گرفت، به 170 میلیارد دلار خواهد رسید.

جوهان زوت"Johannes Zutt" مدیربانک جهانی درترکیه تاکید کرد: درترکیه برای کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی در بخش صنعتی وهماهنگی با آنها ، فعالیت هایی درعرصه های انرژی تجدید پذیر، ذخیره انرژی، زراعت، ترابری شهری، ساختمانهای سبزومحوطه های مدیریت تفاله های شهری به پیش برده میشود.اخبار مربوطه