خبر فوری

سخنان اردوغان خطاب به اتحادیه اروپا

خبر فوری

رئیس جمهورترکیه طی سخنانی خطاب به اتحادیه اروپا اعلام کرد: اگرخواهان پذیریش تورکیه را به عضویت اتحادیه نیستید، میتوانید انرا با صراحت اعلام کنیداخبار مربوطه