کنترل سه منطقه در مرز ادلب - عفرین به نیروهای مسلح ترکیه واگذار میشود

نیروهای مسلح ترکیه در چارچوب انجام فعالیتهای تجسسی با عبورازمرز سوریه وارد ادلب شدند

کنترل سه منطقه در مرز ادلب - عفرین به نیروهای مسلح ترکیه واگذار میشود

کنترل سه نقطه درمرزبین ادلب وعفرین و نیز خط مرزی که هم اکنون تحت کنترل سربازان رژیم اسد میباشد نیز به نیروهای مسلح ترکیه واگذار میشود

مذاکرات انجام گرفته با اردوی آزاد سوریه که پیش از این وارد منطقه شده بود و نیز گروه های دیگر به پایان رسید.

بنابر این، گروه های مخالف دیگر، بخش شمالی ادلب را که در کنترل سازمان تروریستی پ ی د شاخه فرعی سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه میباشد به کنترل ارروی آزاد سوریه خواهند داد.

کنترل سه نقطه در مرز بین ادلب و عفرین و نیز خط مرزی که هم اکنون تحت کنترل سربازان رژیم اسد میباشد نیز به نیروهای مسلح ترکیه واگذار میشود.اخبار مربوطه