بارش نخستین برف در بام ترکیه

ارتفاعات کوه آغری بلندترین کوه ترکیه با بارش نخستین برف سال سفیدپوش شد

بارش نخستین برف در بام ترکیه

ارتفاعات کوه آغری بلندترین کوه ترکیه با بارش نخستین برف سال سفیدپوش شد.

کوه آغری که با ارتفاع 5 هزارو137متر بلندترین کوه ترکیه به شماررفته وبا نام"بام ترکیه" نیزشناخته میشود، با نزدیک شدن به فصل سرما وبارش نخستین برف سفید پوش شد.

با این بارش، ارتفاعات 2 هزار و 500 متری کوه تا قله آن چهره برفی به خودگرفته و تصاویر خارق العاده ای آفرید.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه