بکیر بوزداغ حادثه آتش سوزی عمدی در فرانسه را محکوم کرد

واکنش معاون نخست وزیروسخنگوی حکومت ترکیه به حادثه اتش سوزی عمدی درفرانسه

بکیر بوزداغ حادثه آتش سوزی عمدی در فرانسه را محکوم کرد

واکنش معاون نخست وزیروسخنگوی حکومت ترکیه به حادثه اتش سوزی عمدی درفرانسه

بکیربوزداغ معاون نخست وزیروسخنگوی حکومت ترکیه درپی اجلاس هیئت وزیران حادثه آتش سوزی عمدی درفرانسه راکه طی آن 5 نفرازجمله 3 ترک جان باختند، محکوم کرد.

بوزداغ از مقامات فرانسوی خواست تا مسئولین حادثه را پیدا کرده و به مجازات برساند.

معاون نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: اینگونه حوادث رنج آورودردناک نشان میدهد که همه باهم باید درقبال نژادپرستی، رفتارهای تبعیض آمیزوخشونت باربرعلیه خارجیان که به یک نوع بیماری تبدیل شده، متحد شویم. امیدواریم منبعداینگونه حوادث تکرارنمیشود.

بکیربوزداغ با تاکیدبراینکه ترکیه نیزدرزمینه همه پرسی غیر قانونی هفته پیش دراداره منطقه ایی کردشمال عراق با عقل سلیم عمل خواهد کرداعلام داشت: دراین زمینه با ایران وعراق همکاری خواهد شد.

معاون نخست وزیروسخنگوی حکومت ترکیه درپاسخ به سوالی گفت: درگام هایی که بر علیه اداره منطقه ایی کرد شمال عراق برخواهیم داشت، منافع ملت ترکیه مدنظر قرار خواهد گرفت. تا زمانیکه اداره منطقه ایی کرد شمال عراق از خطای خود عدول نکند، همکاری با آنها مورد بحث نخواهد بود. گام های بعدی را بدون اینکه اعلام بکنیم بر خواهیم داشت.اخبار مربوطه