گرامیداشت صد و دومین سالگرد پیروزی در جنگ آنافارتالار

برگزاری مراسم گرامیداشت در صد و دومین سالگرد پیروزی جنگ آنافارتالار

گرامیداشت صد و دومین سالگرد پیروزی در جنگ آنافارتالار
یکصد و دومین سالگرد پیروزی انا فارتا لار
یکصد و دومین سالگرد پیروزی انا فارتا لار

یکصد و دومین سالگرد پیروزی انا فارتا لار

در یکصدودومین سالگرد انا فارتالار واقع در چناق قلعه، در گیلی بولو و چناق قلعه مراسم بزرگداشت تدویر گردید.

 

 

گرامیداشت صد و دومین سالگرد پیروزی در جنگ آنافارتالار

برگزاری مراسم گرامیداشت در صد و دومین سالگرد پیروزی جنگ آنافارتالار

درصد ودومین سالگرد پیروزی در جنگ آنافارتالار یکی از دستاوردهای مهم جنگ رهایی بخش ملی، در چناق قلعه و گلی بولو مراسم گرامیداشت برگزار گردید



اخبار مربوطه