قیزیل؛ انسانی با قلبی با درخشش طلا که به یاری حیوانات می شتابد

حسن قیزیل ساکن اولوسوالی دریک ماردین ازدوونیم سال بدینطرف به حیوانات معلولی که قادر به راه رفتن نیستند کمک میکند

قیزیل؛ انسانی با قلبی با درخشش طلا که به یاری حیوانات می شتابد

حسن قیزیل، ساکن اولوسوالی دریک ماردین، از دو و نیم سال بدینطرف به حیوانات معلولی که قادر به راه رفتن نیستند کمک میکند

حسن قیزیل، ساکن اولوسوالی دریک ماردین، دو ونیم سال میشود که جهت رسانیدن کمک برای حیوانات معلولی که قادر به راه رفتن نیستند در سعی و تلاش است. 

داستان قیزیل با گیر کردن یک پشک درماشین موترمیهمانانش در یک شب سرد زمستانی تقریبا دو و نیم سال قبل آغاز شد

قیزیل آن شب از آنجایی که نتوانسته برای پشک زخمی کاری انجام دهد، از مرگ پشک بسیار متاثر شده و تصمیم به یاری به حیواناتی که به کمک نیاز دارند گرفت

قیزبل که قبلا برای سربازان کفش گرماده و برای نابینایان عصای سنسوردار اختراع کرده بود، این استعداد خود را برای ساختن روروه ک برای حیوانات بکار برد

وی برای روروه ک هایی که از لوازم ساده اطرافش ساخته، هیچ هزینه ای طلب نمی کنداخبار مربوطه