سرباز قهرمان ترک در ولایت حکاری بشهادت رسید

در حمله منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک در شهرستان چوقورجه یی ولایت حکاری یک سرباز بشهادت

سرباز قهرمان ترک در ولایت حکاری بشهادت رسید

در حمله منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک در شهرستان چوقورجه یی ولایت حکاری یک سرباز بشهادت 

بنابه اطلاعیه شهرداری حکاری، در نتیجه انفجار بمب جاسازی شده از سوی تروریستهای پ ک ک در جنوب کوه گوون در اولوسوالی چوقورجه یک سرباز مجروح شد.

در اطلاعیه گفته شد، سرباز مجروح برغم تمامی مداخلات طبی در شفاخانه دولتی حکاری به درجه رفیع شهادت نادل گردید.

عملیات در منطقه علیه تروریستها ادامه دارد.

در اولوسوالی چالدیرن ولایت وان نیزانفجاربمب دست سازجاسازی شده ازسوی تروریستها، یک محافظ امنیتی بشهادت رسیده و یک محافظ نیز مجروح شد.

دیشب نیزدرمنطقه کوه تندورک دراولوسوالی چالدیرن، بمب جاسازی شده ازسوی تروریستها درخلال عملیات علیه پ ک ک منفجر گردید.

تدوای محافظ امنیتی مجروح در مرکز طبی دورسون اوداباشی دانشگاه صدمین سال وان ادامه دارد.اخبار مربوطه