ترکیه تبدیل به یکی از 10 کشور نیرومند جهان خواهد شد

وزیر داخله ترکیه تصریح کرد:" به رغم همه مسائل پیش روی به ترقی و صعود خود ادامه خواهیم داد

ترکیه تبدیل به یکی از 10 کشور نیرومند جهان خواهد شد

وزیر داخله ترکیه تصریح کرد:" به رغم همه مسائل پیش روی به ترقی و صعود خود ادامه خواهیم داد."

سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه در ضیافت افطار حزب عدالت و توسعه در اولوسوالی آقسرای با بیان اینکه کسی نمیتواند مانع از پیشرفت ترکیه شود تصریح کرد:" به رغم همه مسائل پیش روی به ترقی و صعود خود ادامه خواهیم داد."

وی افزود:" تمامی تروریستهای داعش، فتو، پ.ک.ک، د.ح.ک.پ-ج و یا دیگران باید بدانند که ملت ترکیه با ایمان و اراده خود تصمیم لازم را گرفته است. ما یکی از 10 کشور نیرومند جهان خواهیم شد و کسی نمیتواند سد راه ما شود."اخبار مربوطه