بهشت سرسبزی در دامنه کوه آغری ترکیه

دشت وسیعی در دامنه کوه آغری ترکیه که مردم محلی آن را «باغ ارم» مینامند طبیعتی بکربا رنگ های چشم نوازپیش روی بازدیدکنندگان قرارداده است

بهشت سرسبزی در دامنه کوه آغری ترکیه

دشت وسیعی در دامنه کوه آغری ترکیه که مردم محلی آن را «باغ ارم» مینامند طبیعتی بکربا رنگ های چشم نوازپیش روی بازدیدکنندگان قرارداده است.

دامنه کوه آغری که به خاطرارتفاع خود بام ترکیه بشمارمیرود، دراثر خروج گدازه ازدهانه این کوه به دشت وسیعی تبدیل شده وطبیعت بکری رابرای این منطقه رقم زده است.

قلم طبیعت دراین دشت وسیع که ازسوی مردم محلی بانام باغهای ارم شناخته میشود، جشنواره‌ای ازرنگهای متنوع رابرای بازدیدکنندگان پدید آورده است.

علاوه براین که درخت‌های زردآلو، سیب، آلو، انگو، گیلاس وذرت درباغهای ارم کاشته میشود، حیوانات وحشی نیزدراین دشت زندگی میکنند.

تانرتازه‌گون، مدیرجنگلبانی ایغدیردراین زمینه به خبرنگارآناتولی گفت:

بعدازمنطقه قاره پیناردرولایت قونیه، دامنه‌های کوه آغری دومین منطقه بادخیزترکیه است. به خصوص تبدیل ایغدیرازیک دشت به یک فضای سبزبسیارخوشحال کننده است.

به همین خاطراین محل ازنظرتوریزم بسیاربا اهمیت است. لازم است که این منطقه شناسانده شود. کوه آغری ازنظرمذهبی هم کوهی شناخته شده ومقدس است. به همین خاطراین محل زیبایی دیگری دارد".اخبار مربوطه