جت جنگی ملی ترکیه در راه است

فکری ایشیق وزیر دفاع ترکیه در اینمورد بیان داشته است که در چوکات پروزه طیاره های جنگی ملی ماشین این طیاره جنگی نیز بدست انجنیران ترک ساخته خواهد شد

جت جنگی ملی ترکیه در راه است

فکری ایشیق وزیر دفاع ترکیه در اینمورد بیان داشته است که در چوکات پروزه طیاره های جنگی ملی ماشین این طیاره جنگی نیز بدست انجنیران ترک ساخته خواهد شد.

فعالیتهای پروژه طیاره جنگی ملی در ترکیه (TF-X) آغاز شده است.

همچنان ایشیق علاوه کرد که در چوکات پروژه ملی مستشاریت صنایع مختلف تاکنون به ارزش 35 ملیارد دالر پروژه تحت کار است.اخبار مربوطه