حقوق مادی ماهانه مادرکلانها

پرداخت « معاش ماهانه برای مادرکلانها» در ترکیه از فردا آغاز خواهد شد

حقوق مادی ماهانه مادرکلانها

پرداخت « معاش ماهانه برای مادرکلانها» در ترکیه از فردا آغاز خواهد شد

وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه اعلام کرد پرداخت " معاش ماهانه برای مادرکلانها " در قبال نگهداری نواسه های شان سر از امروز آغاز خواهد شد.

مادرکلانی که از نواسه های خود نگهداری میکنند، سر از امروز، چهاردهم اپریل 2017، معاش ماهانه دریافت خواهند کرد.اخبار مربوطه