پل چناق قلعه 1915

پل چناق قلعه 1915 که یکی از بزرگترین پروژه های ترکیه میباشد، با 2023 متر طول عنوان طولانی ترین پل جهان را بدست خواهد آورد

پل چناق قلعه 1915
پل چناق قلعه 1915
پل چناق قلعه 1915

پل چناق قلعه 1915

پل چناق قلعه 1915 که یکی از بزرگترین پروژه های ترکیه میباشد، با 2023 متر طول عنوان طولانی ترین پل جهان را بدست خواهد آورد.

این پل در سال 2023 که 100 امین سالگرد تاسیس جمهوریت میباشد، راه اندازی خواهد شد.اخبار مربوطه