ترکیه به خرید راکتهای 400 – S روسیه با دید مثبت می نگرد

فیکری ایشیق: ملموسترین پروژه در رابطه با خرید سیستم دفاع هوایی، 400 – S های روسیه می باشد

ترکیه به خرید راکتهای 400 – S روسیه با دید مثبت می نگرد

فیکری ایشیق وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام داشت، ملموسترین پروژه در رابطه با خرید سیستم دفاع هوایی 400 – S های روسیه می باشد.

ایشیق با اشاره براینکه، ترکیه از راکتهای دوربرد 400 – S ، در صورت خرید در سیستمهای دفاعی خود استفاده خواهد کرد، اظهار داشت، این راکت با سیستم ناتو یکپارچه نخواهند شد.

ایشیق با تاکید براینکه، برای تدارک راکتهای دوربرد مذاکرات دیگری نیز ادامه دارد، گفت، در حال حاضر قویترین احتمال راکتهای  400 – S میباشند.

فیکری ایشیق افزود، سیستم دفاع هوایی که ترکیه با امکانات خودی تولید خواهد کرد، 5 الی 7 سال بعد آماده خواهد شد. این راکتها با سیستم ناتو یکپارچه خواهند شد.اخبار مربوطه