روسیه با اتمام پروژه جریان ترک، خط لوله غرب را متوقف میکند

طبق تفاهمنامه پس از اتمام عملیات اجرایی "پروژه جریان ترک" صادرات گاز به ترکیه از طریق "خط لوله غرب" متوقف خواهدشد

روسیه با اتمام پروژه جریان ترک، خط لوله غرب را متوقف میکند

 پس ازاتمام عملیات اجرایی"پروژه جریان ترک"صادرات گازبه ترکیه ازطریق"خط لوله غرب"متوقف خواهد شد.

براساس متن تفاهمنامه مرتبط با پروژه جریان ترک که درپورتال دولتی روسیه منتشرشده است، این کشورپس ازاتمام عملیات اجرایی پروژه مذکور، صادرات گازخود به ترکیه ازطریق "خط لوله غرب" را متوقف خواهد کرد.

در این متن آمده است که انتقال گازازطریق مالداویا، رومانیا و بلغارستان با افتتاح فازنخست پروژه جریان ترک متوقف خواهد شد.

تغییرمسیرانتقال گاز، تاثیری برصادرات گازبه ترکیه نخواهد داشت. باافتتاح خط لوله جریان ترک، قراردادهای مربوط به مسیر بلغارستان تجدید نظر خواهد شد.

گفتنی است روسیه سال گذشته از طریق خط لوله غرب و خط لوله جریان ماوی، مجموعا 24.7 میلیارد مترمکعب گازبه ترکیه صادرکرد.

انتظار میرود با شروع ساخت بخش بحری پروژه جریان ترک، خط اول این پروژه تا پایان سال 2019 آماده بهره‌برداری شود.اخبار مربوطه