حکومت افغانستان امکاناتی برای شناسایی اجساد قربانیان جنگ ندارد

وزارت صحت عامه: در برخی از حالات استثنایی و به ویژه برای آزمایش "دی.ان.آ "، گاه‌گاهی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به نهادهای امنیتی کشور کمک می‌کنند

حکومت افغانستان امکاناتی برای شناسایی اجساد قربانیان جنگ ندارد

به گفتۀ وزارت صحت عامه، در برخی از حالات استثنایی و به ویژه برای آزمایش "دی.ان.آ "، گاه‌گاهی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به نهادهای امنیتی کشور کمک می‌کنند.

وزارت صحت عامه، می‌پذیرد که شناسایی کی بودن آن عده از قربانیان جنگ که صرفا بخشی از اجساد شان برجا می‌مانند، از امکانات دولتی بیرون است.

چنان‌که در روزهای قبل، یک گزارش طلوع نیوز نشان داده شد که یک سرباز اردوی افغانستان پس از دوسال، هنگامی از یک زندان طالبان در هلمند رها شد و به خانه‌اش در ننگرهاربرگشته است که خانواده‌اش او را مُرده می‌پنداشتند و دوسال قبل، جسد پارچه پارچه یی را به نام این سرباز تحویل گرفته بودند.

وزارتهای دفاع ملی و امور داخله در پیوند با این گزارش، چیزی نمیگویند؛ اما وزارت صحت عامه تأیید میکند که در حال حاضر، برای روشن شدن کی بودن آن قربانیان جنگ که اجساد شان کامل نیست، امکاناتی در کشور وجود ندارد.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه می‌گوید: "از یک جسد، تنها بعضی از اعضایش میماند و این واقعاً یک گپ مشکل است وما برای دریافت ودرخواست ازناتو بعضی وقت کمک میخواهیم که شناسایی کنند خصوصاً در مورد "دی.ان.ای"

 این در حالی است که حدود سه هفته بعد از جنگ غزنی، برای نخستین بار امروز از شمار آن اجساد منسوب به نیروهای دولتی پرده بردارشد که در این جنگ جان باخته اند و پاجساد این شهدا را امدادررسانهای هلال احمر، از میدان نبرد به کابل آورده اند.

مسؤولان هلال احمر، می‌گویند که صرفا در جنگ غزنی، از جانب تیم امداد این نهاد هفتاد و شش جسد منسوب به نیروهای دولتی را به کابل انتقال دادند و به شفاخانههای نظامی پایتخت سپرده شده است.

نیلاب مبارز، سکرتر جنرال هلال احمر در این باره می‌گوید: "مجموعاً تعداد شان هفتاد و شش جسد بود که آن‌ها به منسوبین نیروهای امنیتی دولت افغانستان تعلق داشتند و به شفاخانه پولیس و اردو سپرده شدند و وظیفه شناسایی شان مربوط خود آنان است". 

در اینمیان، شناسایی اجساد بعضی از قربانیان جنگ که تنها بخشی از جسم ایشان برجا می‌مانند، پرابلم بسیار بزرگ و پرسش بر انگیز است.

در تصویرهایی که در حدود سه هفته قبل، از جنگ‌های چهارروزه غزنی پخش شد، دیده می‌شود که بخش‌های بزرگی از غزنی، در آتش می‌سوزند و نیز در میان اجساد قربانیان این نبردها، شناسایی اجساد عده یی از ایشان ممکن به نظر نمی‌رسید.اخبار مربوطه