نخود و فواید آن

و صدها خاصیت دیگر نیز دارد که کمتر کسى از آن ها باخبر است ...

نخود و فواید  آن

نخود پوست را ضد عفونى مى کند.
ضماد نخود با عسل ، زخم و جراحات سرطانى را باز مى کند.

اگر نخود را طبق دستور مصرف کنید، جوانى از دست رفته تانرا را بازخواهد یافت.

اگر نخود با روغن زیتون اگر مخلوط شود موى سر را تقویت مى کند.

با اینکه نخود در هر آشى مى انداخته میشود، از دوستان قدیمى مان بوده است . در زبان عربی به آن حمص و هوجید گفته اند و در فارسى به بو داده آن نخودچى گویند - دانه هاى نارس آنرا به عنوان نخود سبز مى فروشند و لپه سبز آنرا لپه سبز مى گویند. برگهاى تازه و خشک آن نیز علوفه خوبى براى حیوانات است .

نخود مثل باقلی و لوبیا از حبوبات غذایى بوده و داراى انواع و اقسام زیاد مى باشد. بهترین نوع آن سفید درشت و سبزآن است .

نوع وحشى آن کمى تلخ است و کمتر به آن توجه مىشود.

یک نوع سیاه هم دارد که به نخود سیاه معروف شده ، و بسیارکمیاب است .

وقتى بخواهند کسى را مدتى سر در گم کنند، او را به دنبال نخود سیاه مى فرستند .

غلاف دانه هاى آن داراى ترشحى ترش است ، که معمولا این ترشى شب به صورت تبخیر از آن خارج مىشود و چون پارچه اى روى آن بیندازند، و صبح آن را بفشارند، آب ترشى از آن خارج مى شود و به همین جهت است که آن را شبنم نخود گویند

این ترشى در یک نوع آن که دراطراف یزدایران به عمل مى آید زیاد است و از آن گرد ترشى به نام گرد نخود مى گیرند که چاشنى غذا مى باشد.

این گرد داراى اسیدهاى مختلف مخصوصا اسید اگزالیک است .

بنا بر این خوردن آن براى کسانى که تکلیف کلیه دارند مفید نیست، و همچنین کسانى که مبتلا به سنگ مى باشند مضراست .

دانه های نخود زهکش جگر - سپرز و کلیه است - ضد عفونى کننده پوستى و جهت جرب چرکى و جوشهاى پوستى مفید است - ضماد آن اورام را نرم مى کند و براى فرو بردن ورم بناگوش تجویز مى شود.

ضماد نخود با عسل جهت باز کردن زخم و جراحات سرطانى توصیه شده است .

خوردن نوع زود پز آن ملین شکم است - حرارت بدن را زیاد مى کند خونساز بوده و  قدرت غذایى آن بیشتر از حبوبات است . پخته آن در شیر تازه جهت باز شدن گرفتگى آواز مفید است .

مشروط بر آن که همراه با تب نباشد و چون با تب باشد، بهتر است آن را با آب پخته و میل نمایند.

چنانچه دانه هاى نخودرا یک شب در سرکه نم کرده و صبح ناشتا میل نمایند، و در آن روز غذاى دیگرى نخورند، کرم معده را خواهد کشت - آب پخته آن با کمى نمک لیزى معده را از بین مى برد.

ادرار آور است ، خوردن دانه هاى پخته نخود بین طعام بر هضم آن کمک مى کند، و چون با نخود حلیم بپزند و با سرکه بخورند، و در آب جوشانیده نخود بنشینند جهت درمان درد نشیمنگاه و پاک کردن رحم و اخراج کرم شکم نافع است و چون نخود را در آب تر کرده، و خام بخورند و آب نرم کرده آنرا با عسل شیرین کرده ، بالاى آن بنوشند جهت برگشت جوانى و شهوت ماءیوسان بى نظیر است ، خوردن نخود گرم قبل از سرد شدن جهت بواسیر خونى آزموده شده است .
مضمضه و نوشیدن آب ترکرده شده نخود سبز تازه، جهت از بین رفتن ورم لثه و درد دندان نافع است و روغن نخود که از جوشاندن آن در روغن زیتون بدست مى آید، مقوى مو و شهوت مى باشد و جهت تسکین درد دندان و دردهاى سرد و جذام بسیار مفید است .
خوردن دانه ى نخود جهت امراض ‍ نامبرده و باز شدن رنگ رخسار و آواز و مالیدن آن جهت تقویت قوه مفید مى باشد.

ضماد نخود جهت پاک شدن خال هاى سفید و سیاه و کک و مک و امثال آن مفید است . اگر آب خیسانده مرا به صورت بمالید رنگ رخسار را باز مى کند و شخص را خوش آب و رنگ مى نماید - جوشانده نوع سیاه نخود ، براى زنان آبستن خوب نیست . زیرا سقط جنین بار می آورد.

این جوشانده خردکننده سنگ هاى کلیه و مثانه است و نخود سیاه در جمیع احوال قوى تر از نوع سفید است ، مخصوصا پادزهر خوبى است .
این نخود جهت استسقاء یرقان و کیسه ى صفرا تجویز مى شود. بادشکن بوده ، و براى مبتلایان به جذام بسیار نافع است .
ضماد اقسام نخود جهت برطرف کردن زردى چهره و کچلى فاووس (نوع کچلى که سر را طاس مى کند) و خارش ‍ پوست و امراض مفاصل و تقویت مو نافع است.

زیاده روى در خوردن نخود مضر رحم و مثانه است ، تازه ى نخود دیر هضم و نفخ آور است ، و براى رفع نفخ آن مىتوان از زیره استفاده کرد.
خوردن آب بعد از من مضر است ، وقتى گوشت را با آب نخود مى پزید به پختن گوشت کمک کرده ، و آنرا نرم مى کند.
چون قسمتى از لباس خون آلود شود، شستشوى آن با نخود لکه هاى خون را پاک مى کند اگر 10 گرم نخود رابکوبند و با گلاب داغ ضماد نمایند، درد پشت را تسکین میدهم .

برگهاى نخود داراى اسید اگزالیک و جوهر لیمو است ، و دم کردن آن پیشاب آور است .اخبار مربوطه