تقویت نیروهای مسلح تورکیه در مرز سوریه

تورکیه نیروهای مسلح خویش را در مرز سوریه تقویت میکند

تقویت نیروهای مسلح تورکیه در مرز سوریه
تقویت نیروهای مسلح تورکیه در مرز سوریه
تقویت نیروهای مسلح تورکیه در مرز سوریه

تورکیه نیروهای مسلح خویش را در مرز سوریه تقویت میکند .

 

تورکیه نیروهای مسلح خویش را در مرز سوریه تقویت میکند .

تانکهای باربری شده به منظور تقویت نیروهای نظامی مستقر در مرز سوریهف به کلیس رسید.

قطار سلاح و مهمات جنگی که در بین آنها تانگهای غول پیکر نیز وجود دارد، بابری شده در وسایط بزرگ باربری نظانی با عبور از ولایت کلیس راهی اولوسوالی ایل بی واقع در مرز سوریه بوده است.

گفته میشود که، وسایل و وسایط نظامی مذکور با اتخاذ تدابیر امنیتی جدی برای تقویت نیروهای نظامی مستقر درانسوی سرحد سوریه با تورکیه فرستاده میشود.اخبار مربوطه