تخلیه غیرنظامیان از مناطق مختلف سوریه ادامه دارد

پنجمین کاروان حامل غیرنظامیان و عناصر نظامی که از محله وعر در ولایت حمص سوریه تخلیه شده اند، به اولوسوالی جرابلس رسید.

تخلیه غیرنظامیان از مناطق مختلف سوریه ادامه دارد

پنجمین کاروان حامل غیرنظامیان و عناصر نظامی که از محله وعر در ولایت حمص سوریه تخلیه شده اند، به اولوسوالی جرابلس رسید.

بدین ترتیب 2 هزار و 124 نفر به اولوسوالی جرابلس که در چهارچوب عملیات سپر فرات ترکیه از سازمان تروریستی داعش پاکسازی شده است، رسیدند.

تخلیه شدگان که متشکل از هزار و 874 غیرنظامی منجمله 510 کودک و 275 زن و 250 نظامی می باشند، در اردوگاه پناهجویان زوغارا در جرابلس جای داده شدند.

وقف حقوق بشر و آزادیها به کاروانی که وارد منطقه مخالفین شده است، یاری مواد غذایی انجام داد.

دو کاروان اول که در چهارچوب تخلیه های ماه گذشته از وعر خارج شده بودند، به اردوگاه پناهجویان در جرابلس برده شده بودند.

3 امین کاروان در پناهگاههای موقت و منطقه کوهستانی ادلب و 4 امین کاروان نیز در اردوگاه زوغارا در جرابلس جای داده شده بودند.اخبار مربوطه