نظامیان ایتالیایی ظرف یک سال از افغانستان خارج میشوند

نظامیان ایتالیایی موجود درافغانستان طی یک سال آینده این کشوررا ترک خواهند کرد

نظامیان ایتالیایی ظرف یک سال از افغانستان خارج میشوند

 

الیزابت ترنتا، وزیر دفاع ایتالیا خواستار طراحی یک نقشه راه برای خروج نظامیان این کشور طی یک سال آینده از افغانستان شد.

براساس نقشه راهی که به خواست ترنتا آماده خواهد شد، 900 نظامی ایتالیایی موجود در افغانستان ظرف 12 ماه این کشور را ترک خواهند کرد.

چند نماینده حزب جنبش پنج ستاره که وزیر دفاع ایتالیا نیز عضو آن است، کمیسیون های روابط خارجی مجالس سنا و پارلمان ایتالیا را در جریان این طرح قرار داده اند.

هم اکنون 900 نظامی ایتالیایی به همراه 148 وسیله نقلیه نظامی و 8 فروند طیاره درشهرهرات افغانستان حضور دارند.

از سوی دیگرروزنامه کوریره دلا سرا طی مقاله ای از تغییر استراتژی نظامی ایتالیا درسایرمناطق جهان خبر داد.

طی این خبر با اعلام اینکه دولت روم تصمیم به کاهش حضور نظامی در قاره آسیا گرفته است، تمرکز اعزام نیرو از سوی ایتالیا در اینده را کشورهایی مانند نیجر و لیبیا در قاره آفریقا به منظور مبارزه با مهاجرت غیرقانونی معرفی کرده است.اخبار مربوطه