ورود وسایط و موتر های دیزلی به جاده های در آلمان ممنوع شد

محکمه گلسنکیرچن در آلمان، حکم ممنوعیت وسایط و موتر های قدیمی دیزلی به جاده های را صادر کرد

ورود وسایط و موتر های دیزلی به جاده های در آلمان ممنوع شد

حکم ممنوعیت ورود وسایط و موترهای قدیمی دیزلی به جاده ها در شهرهای اسسن و گلسنکیرچن آلمان، سراز ماه جولای 2019 از جانب محکمه گلسنکیرچن صادر گردید.

این حکم در شاهراه A40 که یکی از شاهراه های مهم و پر رفت و آمد در منطقه "روهر" شهر اسسن میباشد نیز اجرا خواهد شد.

وسایط و موتر های قدیمی دیزلی که این ممنوعیت در آنها صدق میکند قادر نخواهند بود تا از بخشی از این شاهراه نیز استفاده کنند.

بر اساس حکم این محکمه، ممنوعیت در مناطق مورد بحث، برای وسایط و موترهای قدیمی دیزلی متعلق به صنف بندی Euro 4 از ماه جولای سال 2019 و برای وسایط جدیدتر یعنی صنف بندی Euro 5، از سپتامبر 2019 آغاز خواهد شد.

محکمه کاهش آلودگی محیط زیست را دلیل صدور این حکم اعلام کرد.

گفتنی است محکمه کلن، حکم این ممنوعیت در مراکز شهرهای کلن و بن، از تاریخ 1 اپریل 2019 را هفته گذشته صادر کرده بود.اخبار مربوطه