تظاهرات پولیس فرانسه برعلیه سیاستهای ماکرون

بیش از 100 مامور پولیس در مقابل ساختمان امنیت منطقه سیزدهم شهر پاریس علیه سیاستهای ماکرون تجمع کردند

تظاهرات پولیس فرانسه برعلیه سیاستهای ماکرون

بیش از 100 مامور پولیس در مقابل ساختمان امنیت منطقه سیزدهم شهر پاریس علیه سیاستهای ماکرون تجمع کردند.

در ادامه تظاهرات بعضی از گروههای صنفی علیه سیاست های امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، یکجا با بیش از 100 مامور پولیس در مقابل ساختمان امنیت منطقه سیزدهم شهر پاریس تجمع کردند.

این نیروهای پولیس با انتقاد از سیاست های رئیس جمهور فرانسه؛ اظهار داشتند که به دلیل شرایط سنگین کاری و مشکلات معیشتی به مرحله ای رسیده اند که بگویند: "دگر بس است!"

در این میان سه نیروی پولیس برای نشان دادن اوضاع وخیم کاری خود در حالیکه لباس خواب بر تن داشتند با ورود به تخت خواب در مقابل ساختمان امنیت به کار تا دیروقت و احضار به کار به شکل عاجل وناگهانی از سوی مدیران خود اعتراض کردند.

در فرانسه، بسیاری از کارکنان بخشهای مختلف از سه ماه بدین طرف در واکنش به سیاستهای ماکرون در حال اعتصاب به سر می برند.اخبار مربوطه