مهاجرینی که قبول نشده وداوطلبانه حاضربه بازگشت باشند کمک مادی بیشترمیشوند

دولت آلمان تصمیم گرفته است که برای پناه‌جویاني که پناهنده‌گی‌شان رد شده و داوطلبانه بخواهند به کشورهای‌شان برگردند پول بیشتری بدهد

مهاجرینی که قبول نشده وداوطلبانه حاضربه بازگشت باشند کمک مادی بیشترمیشوند

دولت آلمان تصمیم گرفته است که برای پناه‌جویاني که پناهنده‌گی‌شان رد شده و داوطلبانه بخواهند به کشورهای‌شان برگردند پول بیشتری بدهد.

توماس دیمیزیر Thomas Dimizier، وزیر داخله آلمان درگفتگوی روز یکشنبه روز خود با روزنامه بیلد ام زونتاگ Bild Am Zontag گفته است که؛ " عودت کننده‌گان داوطلب میتوانند به زودی تا پایان فبروری سال 2018، حمایت مالی اضافی دریافت کنند."

بر اساس گزارش دویچه ویله Deutsch ville به هرخانواده تا 3000 یورو وبرای هر مهاجرتا 1000 یورو پول نقد داده میشود. این درصورتی استکه داوطلبانه به کشورهای‌شان بازگشت کنند.

این درحالیست که مردم آلمان در مقابل این سیاست حکومت آلمان واکنش‌نشان داده و عده یی از احزاب‌ نیز انتقادات شدیدی را ابراز داشته اند.

امتسبرگ Emtsberg، سیاستمدار حزب سبزهای آلمان گفته است که برگشت داوطلبانه چیزدیگریست، زیرا لازم است والدین باید بتوانند در این مورد تصمیم شان را "با دقت و آرامی بگیرند".

در حالیکه کشورآلمان برای پناهجویان عودت کننده در ماه دوم سال جاری میلادی از800تا 1200 یورو کمک در نظر گرفته بود.

قبل از این برای پناه‌جویانی که قبل ازاتمام جریان پناهنده‌گی‌شان تصمیم به بازگشت داوطلبانه گرفته و درخواستی پناهنده‌گی خود را پس میگرفتند، باید1200 یورو داده میشد، وبرای پناهجویانی که پس از عدم قبول پناهنده‌گی‌شان اعتراض حقوقی نکرده و داوطلبانه حاضر به بازگشت می‌شدند، مبلغ 800 یورو پرداخته میشد.

قرار معلوم،از ماه اپریل سال 2016 بدینطرف، در حدود 15هزار پناهجو درهر ماه جدیدا به شکل دوامدار وارد آلمان میشوند. به گفته وزارت داخله آلمان، در اکتوبر سال 2017، با 15 هزار و 170 پناهجو، آلمان هنوز هم یکی از مهمترین کشورهایست که مهاجرین قصد رفتن و جای گزین شدن در آنجا را دارند.اخبار مربوطه