تاکید واتیکان به اهمیت ترکیه برای اروپا

واتیکان اعلام کرد که اروپا بدون ترکیه نخواهد توانست کاری از پیش ببرد

تاکید واتیکان به اهمیت ترکیه برای اروپا

واتیکان اعلام کرد که اروپا بدون ترکیه نخواهد توانست کاری از پیش ببرد.

" Paolo Bizzeti " اسقف اعظم کلیسای کاتولیک که مدیریت مرکزی آن در واتیکان قرار دارد، در گفتگو با رادیوی واتیکان بحران حاصله در روابط  ترکیه و هالند را مورد ارزیابی قرار داد.

وی ضمن اشاره به اینکه سیاست های متناقض اروپا موجب افزایش بحران در روابط ترکیه و هالند شده است گفت : ترکیه برای اروپا حائز اهمیتی فراوانی میباشد. 

این روحانی بلند پایه کاتولیک چنین گفت : بدون ترکیه نمیتوانیم کاری به پیش ببریم بر علیه ترکیه نباید دیوارهای بلندی بنا کنیم. پوپولیسم روز افزون ما را به لبه پرتگاه میکشاند.

روحانی کاتولیک با تاکید بر اینکه سیاست های برخی از کشورهای اروپایی در سالهای اخیر بسیار متضاد بوده است گفت : تمامی این سیاست های متضاد موجب ایجاد جو بحرانی در روابط فی مابین شده است.اخبار مربوطه