ارزش طلاو ارز در بازار آزاد استانبول، امروز 22.01.2019

الر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمتهای 5.3450 و 6.0720 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 219 لیره فروخته شد

ارزش طلاو ارز در بازار آزاد استانبول، امروز 22.01.2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمتهای 5.3450 و 6.0720 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 219 لیره فروخته شد.

هر دالر آمریکا امروز سه شنبه 22 جنوری 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.3430 لیره خرید و با قیمت 5.3450 لیره فروخته شد.

همچنین هریورو نیز به قیمت 6.0700 لیره خرید و به قیمت 6.0720 لیره فروخته شد. قیمت دالرو یورو روز گذشته به ترتیب 5.3360 و 6.0660 لیره بود.

درهمین حال هرگرام طلای 24 عیار 219 لیره، پوند چهاریکی 365 لیره، نیم پوندی737 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1459 لیره و هر اونس طلا نیز 1279 دالر معامله شد.اخبار مربوطه