سیاست اقتصادی - سهم تشویقها جهت سرمایه گذاریهای تکنولوژیکی وافزایش آن

جهت پایداربودن صادرات باید وابستگی شدید تولیدات برمصارف وارداتی راسریعا کاهش داد

سیاست اقتصادی - سهم تشویقها جهت سرمایه گذاریهای تکنولوژیکی وافزایش آن

یکی از کانالهایی که بیشترین تاثیرازنوسانات شوکه کننده درارزش ارزطی ماه آگست راداشته است، تجارت خارجی بود. درصورتی که رابطه میان داده های تجارت خارجی ونوسانات قیمت ارز را بررسی کنیم، میتوانیم متوجه میشویم که رابطه یی مثبت دربخش صادرات ورابطه یی منفی دربخش واردات به چشم میخورد. بدین شکل که افزایش قیمت ارز، به شرطی که برقیمت واحد اجناس صادرکنندگان تخفیفی طلب نشود ومحدودیتی برمقدار آنها گذاشته نشود، موجب افزایش درآمد دربخش صادرات میشود. ولی برعلاوه یی این افزایش دردرآمد صادرات، دربخش واردات یک چنین وضعیتی درمیان نیست. زیرا با افزایش قیمت ارز، هزینه ها نیز بیشترخواهد شد. این امرنیزموجب افزایش مصارف واردات وکاهش سرعت درواردات خواهد شد. حال ببینیم که نوسانات درقیمت ارزطی ماههای اخیر، چه انعکاسی بر اقتصاد تورکیه داشته است؟

پس ازافزایش قیمت ارزدراقتصادتورکیه، درماه اوکتوبرروند مهمی ازنظرتعادل تجارت خارجی به میان آمد. بر ساس داده های تجارت خارجی ماه اوکتوبر که اعلام شده ولی قطعی نمیباشد، باید گفت که در بخش صادرات تورکیه، رکوردی تاریخی شکسته شده است. میزان صادرات، 15.7 میلیارد دالری در ماه اوکتوبر، درمجموع طی 12 ماه، به 166.8 میلیارد دالر رسیده است. نسبت صادرات به واردات در ماه اوکتوبر، 96.7 فیصد بوده است که نشان دهنده عملکردی موفق میباشد.

هرچند که با بررسی جزئیات این بهبود در تعادل تجارت خارجی، کاهش واردات جلب توجه میکند، ولی باید گفت که افزایش ارقام صادرات، تحولی مهم محسوب میگردد.

درزمینه یی افزایش صادرات وحمایت ازآن، هم افزایش قیمت ارزوهم پس ازآن دوره، سیراین قیمتها در سطحی که پیش بینی شده است، نشان میدهد که این روند درمتعادل سازی اقتصاد، تاثیر بسزایی خواهد داشته است.

همچنین به وضوح میتوان دید که برای پایدار بودن صادرات  باید وابستگی شدید تولیدات بر مصارف وارداتی را سریعا کاهش داد.

این گام ازجهتی تاثیرمثبت برتولیدات داشته وازسویی نیز کسری تجارت خارجی ودرهمین راستا کسری حساب جاری را کاهش خواهد داد.

امروزبا رشدی که درصادرات به دست امده است، زمان پایدارسازی این ساختارمیباشد. باید صادرات را هم از طریق کانالهای داخلی وهم از طریق کانالهای خارجی، تشویق کرد وبرای صادرات از سوی کوچکترین محلهای کار، حتی ازسوی کسب وکارهای کوچک ومتوسط نیزبایدراه رابازکرده و فرصتهای مختلفی ارائه کرد.

برای توسعه همکاریهای تجاری دربخش بین المللی وتوسعه شراکتها، باید محیط سرمایه گذاری را بهبود داد. تشویق مستقیم سرمایه گذاران خارجی دراین وضعیت، به شکل مسئله ای بسیار مهم در آمده است.

مهمتر ازهمه اینکه، کاهش هزینه تولید وکاهش هزینه بهره ها برای یک محیط رقابتی وکاهش سطح بهره ها به سطحی معقولانه بسیارمهم است.

حال باید دید که چه محصولاتی را باید صادر کنیم؟ چگونه ظرفیت صادرات را افزایش دهیم؟ همانطور که میدانیم، پاسخ این سوالها، افزایش تولید میباشد. افزایش تولید نیز با افزایش ظرفیت شرکتها ویا یافتن نقاط سرمایه گذاری جدید و توسعه های جدید مقدور است.

اینها گزینه هایی هستند که درمیان مدت بسیارمعقولانه ومهم میباشند. ولی از این امر نیز نباید چشم پوشی کرد، یک قطار تکنولوژی که در اقتصاد جهانی با سرعت پیشروی میکند وجود دارد. باید دراین قطار جای خود را برای هر مسیری که در راه تحقیقات – توسعه و ابداع باید طی کنیم، جدا کنیم.

امروز هنگامی که سخن از سرمایه گذاری به میان می آید، تشویقهایی که برای سرمایه گذاریهایی با منشاء تکنولوژی داده میشود، باید یک گام جلوتر جای بگیرد. سهم تشویقها برای سرمایه گذاریهای تکنولوژیکی در میان کل سرمایه گذاریها، باید افزایش یابد.

به همین دلیل به همان اندازه که یافتن بازارهای صادراتی جدید برای شرح جکایت جدید تورکیه در صادرات مهم میباشد، سرمایه گذاریها با تکنولوژی پیشردارای اهمیت بسزایی است.

 اخبار مربوطه