آمریکا قرضدارترین کشور جهان

میزان مقروضیت عمومی آمریکا به بیش از 20 ترلیون رسید

آمریکا قرضدارترین کشور جهان

در حالیکه مجموع مقروضیت های عمومی حکومتهای جهان به بیش از 63 ترلیون رسیده است، ایالات متحد آمریکا با 20 ترلیون مقروضیت در ردیف اول جهان جای گرفت.

بر اساس اطلاعات دریافتی از آمار صندوق بین المللی پول، آمریکا که با 19 ترلیون و 940 میلیارد دالر در بین کشورهای دارای مقروضیت عمومی در ردیف اول جای دارد، جاپان با 11 ترلیون دالر در ردیف دوم و چین با 5 ترلیون دالر در ردیف سوم یکدیگر را تعقیب میکنند.

اکثر مقدار مقروضیت جاپان و چین از واحد پولی محلی و شامل شهروندان خودش میباشد.

ایتالیا با دو ترلیون و 454 میلیون دالر در ردیف چهارم و فرانسه با دو ترلیون و 375 میلیون دالر در ردیف پنجم جای دارند.

از سوی دیگردرحالیکه بیش از 900 هزار خبراقتصادی از ماه جنوری بدین طرف در رسانه های گروهی درج گردیده، جاپان با 240 فیصد بیشترین کشور مقروض با توجه به میزان در آمد ملی خود است.

اینکشوررا به ترتیب با 181 اعشاریه 6 فیصد یونان، 148 اعشاریه 7 فیصد لبنان، 132 اعشاریه 6 فیصد ایتالیا و 130 اعشاریه 3 فیصد پرتگال تعقیب میکند.

براساس آمار اداره خزانه داری کشورمان، مقدار مقروضیت عمومی ترکیه که درأواخر ماه سپتامبرحدود 230 میلیارد دالربود، با توجه به میزان در آمد ملی به زیر 30 فیصد کاهش یافته و این رقم معادل 0.4 فیصد مقروضیت عمومی جهانی است.اخبار مربوطه