برنامه اقتصاد میان مدت، مسیر و اهداف سه سال آینده ترکیه

پنج سیاست اصلی عبارتند از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، افزایش کیفیت سرمایه و نیروی انسانی، گسترش تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا، بهبود محیط تجاری و سرمایه گذاری و افزایش کیفیت سازمانی در بخش دولتی

برنامه اقتصاد میان مدت، مسیر و اهداف سه سال آینده ترکیه

برنامه اقتصاد میان مدت 2018 – 2020 که تعیین کننده مسیر و اهداف سه سال آینده ترکیه میباشد، تشریح گردید. در چارچوب این برنامه، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش استخدام و توزیع عادلانه درآمد، پنج سیاست اساسی مشخص شده است.

این پنج سیاست اصلی عبارتند از ایجاد ثبات در اقتصاد بزرگ، افزایش کیفیت سرمایه و نیروی انسانی، گسترش تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا، بهبود محیط تجاری و سرمایه گذاری و افزایش کیفیت سازمانی در بخش دولتی.

اهدافی نظیرتعیین سیاست پولی متمرکزبرثبات قیمتها، توانمندسازی بخشهای تحقیق وتوسعه ونوآوری، توسعه تکنالوژی اطلاعات وارتباطات ازاهداف اصلی این پنج سیاست هستند.

در چارچوب این برنامه، هدف رشد برای اقتصاد ترکیه در سال 2017 رقم 5/5 فیصد تعیین شده است. با توجه به رشد 5.2 فیصدی و 5.1 فیصدی در دو ربع اول سال، میتوان گفت که دستیابی به اهداف نهایی 5.5 فیصدی  بسیاردشوار نخواهد بود. عملکرد اقتصاد ترکیه درنیمه اول سال 2017، از لحاظ دستیابی به رشدی متوازن وپایدار در دوره های آینده بسیار امیدوار کننده است.

انتظار میرود میزان صادرات ترکیه که یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی است، در سال 2017 به میزان 156.5 میلیارد دلار تحقق یابد و این رقم در 2020، به 195 میلیارد دلار برسد. با توجه به این ارقام چنین انتظار میرود که بین سال های 2018-2020 نیز صادرات همچنان یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی باشد و سهم آن در رشد اقتصادی به تدریج افزایش مییابد.

در این راستا به ویژه افزایش صادرات محصول آینده که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند، موجب فراهم شدن رشد اقتصادی پایدارتر و باثبات تر خواهد شد. البته نباید فراموش کرد، اقتصادهایی که قدرت رشد اقتصادی خود را از صادرات میگیرند، از جایگاه قویتری دربازاربین المللی برخوردار هستند.

البته وقتی حرف از رشد اقتصادی است، همه جانبه بودن نیز به اندازه پایداری و ثبات مهم میشود. برای این که رشد اقتصادی در تمام بخش های جامعه احساس میشود، باید همه جانبه و فراگیر باشد. در حال حاضر در ترکیه با افزایش کمک های اجتماعی، ایجاد بسیج اشتغال و دادن تشویق ها در جهت استخدام نیروی انسانی سعی میگردد تا رشد اقتصادی متمرکز براستخدام افزایش یابد.

در چارچوب این برنامه 3 ساله میزان بیکاری نیز برآورد شده و چنین تخمین زده میشود که میزان بیکاری سال 2017، به میزان 10.8 فیصد خواهد بود. انتظار میرود که این رقم در سال 2019 به عدد یک رقم کاهش یابد و در سال 2020 نیز به 9.6 فیصد کاهش یابد. راه کاهش بیکاری که یکی از مهمترین مشکلات برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز اقتصاد ترکیه میباشد، توسعه سیاست های مبتنی بررشد پایدارمیباشد.  

یکی از مهمترین اقدامات ترکیه دراین زمینه، آغاز بسیج اشتغال واستخدام است. همچنین میتوانیم استراتژی اشتغال ملی 2017-2019 را که در ماههای گذشته منتشر شد، به عنوان یکی ازاسناد مهم تهیه شده دراین زمینه ارزیابی کنیم. دراین سند برمسائلی نظیر رابطه بین میزان تحصیلات واشتغال، گروه های محروم، مشارکت زنان درکارتاکید شده وتعیین استراتژیهای مهم درجهت نیل به این اهداف، نشانگراهمیت موضوع استخدام و اشتغال است.

یکی دیگر از شاخص های اقتصاد بزرگ مورد بررسی در این برنامه، تورم است. نرخ تورم تعیین شده برای سال 2017 رقم 9.5 فیصد میباشد و تخمین زده میشود که این میزان در پایان سالهای تعیین شده برای برنامه به 5 فیصد کاهش یابد. انتظار میرود در این دوره تحولات بازارهای داخلی ازیکسو وعوامل خارجی از سوی دیگر در جهت کاهش سطح تورم تاثیر بگذارد.

یکی دیگر ازمسائل مورد بررسی در این برنامه، افزایش میزان درآمد سرانه در سال 2020 میباشد. براساس پیش بینی ها، انتظارمیرود تا سال 2020 درآمد سرانه درترکیه به 13 هزاردلاربرسد. با این افزایش درآمد ترکیه درردیف اقتصادهایی با درآمد بالا قرار خواهد گرفت. بنابراین انتظار میرود، سال 2020 سالی باشد که ترکیه در این سال بتواند به رشد اقتصادی پایدار برسد و هم در سایه کاهش تورم و نرخ بیکاری در میان اقتصادهایی با درآمد بالا قرار بگیرد.

 اخبار مربوطه