پایان فصل گل گلاب و برداشت آن در اسپارتای ترکیه

gül.jpg | در فصل برداشت گل گلاب در ولایت اسپارتای ترکیه که به تنهایی 65 درصد روغن گل گلاب دنیا را تولید میکند

gül.jpg

 

زمان پایان فصل گل گلاب و برداشت آن در ولایت اسپارتای ترکیه که به تنهایی 65 فیصد روغن گل گلاب دنیا را تولید می کند به پایان رسید


برچسب ها: زمان پایان فصل گل گلاب و برداشت آن , آن در اسپارتای ترکیه