امروز در تاریخ چه گذاشت؟ جمعه 19 دلو 1397 هجری شمسی

مهمترین رویدادها و وقایع به وقوع پیوسته درطول تاریخ درهشتم فبروریها در سطح جهان

امروز در تاریخ چه گذاشت؟ جمعه 19 دلو 1397 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمترین رویدادها و وقایع به وقوع پیوسته درطول تاریخ درهشتم فبروریها در سطح جهان، در خدمت تان قرار داریم:

***

در تاریخ درهشتم فبروری سال 1904، جاپانی ها با یک حمله غیرمنتظره به بندر پورت آرتور، کشتی های جنگی روسیه را تخریب کرده و با هدف جلوگیری از عبور آن، جنگ دوساله روسیه – جاپان را آغاز کردند.

***

در تاریخ درهشتم فبروری سال 1921، مجلس ملی کبیر تورکیه، قانونی که طی آن اعطای لقب "غازی" به رزمندگانی که در جریان جنگ رهایی بخش ملی، در شهر غازیان تیپ، قهرمانانه در برابر واحد های فرانسوی مقاومت کردند، را به تصویب رسانید.

***

در تاریخ درهشتم فبروری سال 1922، وارن جی. هاردینگ رئیس جمهور وقت آمریکا، اولین رادیو را در کاخ سفید به نماییش گذاشت.

***

در سال 1935، در انتخابات نمایندگان مجلس تورکیه، زنان تورک برای اولین بار از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار شدند. بعد از برگزاری انتخابات نیز 18 نماینده زن به مجلس راه یافتند.

***

در تاریخ درهشتم فبروری سال 1951، صبیحه گوکچن دختر معنوی آتاترک و اولین زن پیلوت درطیاره های جنگی تورکیه، برای شرکت در جنگ کوریا به صفت پیلوت درخواست داد. این اقدام صبیحا گوکچن،  در رسانه های خارجی بازتاب وسیعی پیدا کرد. ولی درخواست گوکچن به علت عدم وجود پیلوت زن در کادر اردوی آمریکا، مورد قبول واقع نشد. صبیحه گوکچن اولین پیلوت طیاره های جنگی زن در تورکیه و جهان بود.

***

و در تاریخ درهشتم فبروری 1963، جنرال عبدالسلام عارف با کودتا علیه عبدالکریم قاسم و به قتل رسانیدن او، قدرت را در دست گرفت و اعضای حزب بعث عراق را وارد کابینه خود کرد.اخبار مربوطه