علی یف 412 زندانی از جمله اتباع ایرانی و روسی را عفو کرد

رئیس جمهورآذربایجان به مناسبت جشن باستانی نوروزدراین کشور، 412 زندانی ازجمله چند تبعه ایرانی و روسی راعفو کرد

علی یف 412 زندانی از جمله اتباع ایرانی و روسی را عفو کرد

الهام علی یف، رئیس جمهورآذربایجان طی بیانیه ای ضمن بیان مراجعه برخی ازخانواده های زندانیان وگروه های حقوق بشربرای آزادی زندانیان بوی، بمناسبت جشن باستانی نوروز412 زندانی راعفو کرد.

علی یف، با در نظر گرفتن شخصیت، وضعیت سلامت و خانوادگی زندانیان ورفتارآنها درزندان تصمیم عفو را براساس ماده قانونی مرتبط امضا کرد.

افرادی که مشمول عفو علی یف شده اند، تبعه کشورهای ایران، پاکستان، گرجستان، اوکراین، چین، نایجریا، روسیه، ازبیکستان و سه نفر نیز ازترکیه هستند.

رئیس جمهور آذربایجان حکم دو فرد دیگری که به حبس ابد محکوم شده بودند را نیز به 15 و 25 سال کاهش داد.اخبار مربوطه