قربانقلی بیردی محمداوف در مقام خود باقی ماند

بیردی محمداوف با ادای سوگند ماموریت خود را آغاز کرد

قربانقلی بیردی محمداوف در مقام خود باقی ماند

قربانقلی بیردی محمداوف در مقام خود باقی ماند

بیردی محمداوف با ادای سوگند ماموریت خود را آغاز کرد.

در مراسم سوگند که در کاخ روحیت ترتیب یافت، اعضای حکومت، نمایندگان پارلمان، مقامات عالیرتبه نهادهای دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی، مدیران میسیون دیپلماتیک و روزنامه نگاران شرکت جستند.

بیردی محمداوف طی سخنانی بعد از مراسم سوگند، اظهار داشت، منبعد به تامین صلح جهانی، تقویت روابط توام با دوستی و برادری، تامین رشد قابل توام و سیاست خارجی ترکمنستان مستقل اولویت خواخیم داد.

رئیس دولت ترکمنستان ابراز داشت، به همکاری با تمامی کشورها در زمینه تجارت، اقتصاد، آموزش و فرهنگ ادامه خواهیم داد.اخبار مربوطه