رادیووتلویزیون دولتی ترکیه شایسته 7 جایزه شناخته شد

جوایزنهمین مسابقه "شایستگان تشویق"که ازسوی اتحادیه بین المللی رادیوبرگزارمیشود، به دست صاحبانش رسید

رادیووتلویزیون دولتی ترکیه شایسته 7 جایزه شناخته شد

جوایزنهمین مسابقه "شایستگان تشویق"که ازسوی اتحادیه بین المللی رادیوبرگزارمیشود، به دست صاحبانش رسید

سریال "پایتخت عبدالحمید" که شبهای جمعه بیننده راپای تلویزیونها مینشاند، بصفت بهترین سریال سال انتخاب شد.

جایزه رادیویی سال نیزبه "TRT Türkü" که اقدام به پخش آهنگهای محلی میکند، تعلق گرفت.

ظفر کیراز گوینده اخبار شبکه تی آر تی 1، جایزه بهترین گوینده مرد و شرمین بایسال آتا گوینده تی آر تی خبر جایزه بهترین گوینده زن را ازآن خود کردند

برنامه "کلوپ نیکوکاری" از تی آر تی 1 نیز به عنوان بهترین برنامه سال انتخاب شد.

برنامه "آناتولی میپرسد"، که از تی آر تی خبر پخش میشود، بصفت بهترین برنامه سیاسی و برنامه "اگر نبود" بعنوان بهترین فیلم مستند خبری سال جاری شایسته دریافت جایزه شناخته شدند.اخبار مربوطه