دوره اقتدارمان با مبارزه با سازمانهای تروریستی سپری شد

به آنهایی که میخواهند تورکیه را درمبارزه درمقابل ظالمان را درتنگنا قراربدهند، درس عبرت خواهیم داد

دوره اقتدارمان با مبارزه با سازمانهای تروریستی سپری شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام داشت، به آنهایی که میخواهند تورکیه را درمبارزه در مقابل ظالمان در تنگنا قرار بدهند، درس عبرت داده و به اینکار ادامه خواهیم داد 

اردوغان طی سخنانی در میدان " کوزه ی کینت " در شهر کستمونو خطاب به شهروندان در اشاره به مبارزه با تروریزم اظهارداشت، درطی سالهای اخیربا سازمانهای تروریستی، تجزیه طلب و استثمارگری چون پ ک ک، فتو و داعش، بشکل موفقیت آمیزی مبارزه کردیم.

اردوغان گفت، دوره 17 ساله اقتدارمان با این مبارزات سپری شد. بعد از عبور از هر گونه موانع دشمنان داخلی وخارجی، اینبار با موانع جدیدی رو برو هستیم.  آنها کشور و ملتمان را هرگز راحت نگذاشتند. همبستگی ملتمان در مقابل زورمداری آنها افزایش یافت.

اردوغان تصریح کرد، به آنهایی که در تلاشند از طریق نرخ شناور ارز و بهره های بانکی ما را در تنگنا قرار بدهند، با اتخاذ تدابیر درس خوبی دادیم.  

رئیس جمهور با اشاره براینکه، به اتخاذ تدابیر بایسته در اقتصاد ادامه خواهیم داد، گفت، محاسبات ذیربط با تورکیه مانند گذشته ادامه دارد. زیرا هویت تورک هرگز تغییر نیافته است. دشمنان نیز همان دشمنان معلوم الحال اند.

اردوغان با تاکید براینکه، با بر هم زدن سناریوها، به آینده تورکیه پرتو افکندیم، گفت، از همین روست که با ما از در دشمنی رفتار میکنند. بخاطر وحدت با ملتمان و تامین حاکمیت دولتمان، راه دشمنی با ما را در پیش گرفتند. بخاطر ایستادگی در مقابل ظالمان و بی عدالتی، خصومت با ما را ترجیح دادند. مانیز در مقابل به اقتصادمان تقویت بخشیده و با بر هم زدن بازیهایشان، آینده خود را روشن ساختیم. این خصومت را بعنوان سند تبرئه حق و ملتمان مشاهده می کنیم.اخبار مربوطه