اعتراضات مردم و نهادهای مدنی مختلف تورکیه برسیاست‌های چین در تورکستان شرقی دراستانبول

تجمع وراهپیمایی اعتراض امیزمردم ونهادهای مدنی مختلف تورکیه برعلیه سیاست‌های چین در تورکستان شرقی دراستانبول

اعتراضات مردم و نهادهای مدنی مختلف تورکیه برسیاست‌های چین در تورکستان شرقی دراستانبول

تجمع اعتراض امیز برعلیه سیاست‌های چین در تورکستان شرقی در استانبول

نهادهای مدنی مختلف تورکیه دیروز در اعتراض به سیاست‌های چین در تورکستان شرقی و فشار آن بر مسلمانان اویغور در استانبول تظاهرات برپا کردند.

نهادهای مدنی مختلف تورکیه امروز با تجمع در منطقه فاتح استانبول پیش از انجام مذاکرات موارد نقض حقوق بشردوستانه در چین که قرار است میان چین و شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شود به سیاست‌های چین در تورکستان شرقی اعتراض کردند.

معترضان در این تظاهرات که توسط نهاد‌های جنبش حقوق بشر و عدالت (İHAK) تورکیه،انجمن معارف تورکستان شرقی، انجمن حمايت از مظلومين و حقوق بشر تورکیه (Mazlumder) و انجمن آزادی اندیشه و حق آموزش تورکیه (ÖZGÜRDER) برگزار شد، از مسجد جامع فاتح تا پارک سراج خانه راهپیمایی کردند.

جهاد گوکدمیر، رئیس جنبش حقوق بشر و عدالت طی سخنانی در این جمع گفت فشار چین بر مسلمانان که در سال 1949 آغاز شده است، این عمل شنیع در تورکستان شرقی همه روزه بطور روز افزون روبه  افزایش بوده است.

گوک‌دمیر با بیان اینکه مسلمانان اویغور امنیت جانی ومالی ندارند، گفت: "چین در سال‌های اخیر در اردوگاه‌های کار اجباری مانند زمان هیتلر میلیون‌هاتن از زنان، اطفال، جوانان و مردان کهنسال تورکستانی را جمع کرده شکنجه سفید انجام میدهد".

وی همچنین درخصوص مذاکرات موارد نقض حقوق بشردوستانه درچین اظهار داشت دیپلمات‌ها باید چین را به دلیل اقدامات غیر قانونی اش بازخواست کنند.

همچنین عبدالاحد عبدالرحمن، منشی عمومی انجمن معارف تورکستان شرقی نیزبا بیان اینکه چین تورکستان شرقی را در سال 1949 اشغال کرده و اسم آن را تبدیل به سنجان کرده است، اظهار داشت: "ما تحت ظلم قرار گرفته ایم، خاک ما اشغال و اسم میهن ما عوض شده است. در این زمینه هیچ کس واکنش نشان نداده است. بعد ازآ« نیزاز سالهای 1956 و 1977 بدین طرف علمای ما کشته و جوانان ما زندانی شدند. همچنین فرهنگ ما نیز در حال نابودی قرار دارد ".

وی همچنین با اشاره به اینکه مسلمانان اویغور در تورکستان شرقی کشته می شوند، اظهار داشت در انجا پوشیدن حجاب نیز ممنوع شده است.اخبار مربوطه